OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

Vážení akcionáři,

 

akciová společnost Mail Step a.s., se sídlem Do Čertous 2760/10, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 193 00, IČO 618 59 109, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2887 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost„)

 

tímto ve smyslu ustanovení § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že dne 18. dubna 2018 přijal jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady rozhodnutí o přeměně všech akcií Společnosti z podoby listinné na zaknihovanou.

 

Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby své listinné akcie odevzdali Společnosti v jejím sídle, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku (tj. od 20. dubna 2018). Akcionáři ve stejné lhůtě sdělí Společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na který mají být akcie Společnosti připsány.

 

Statutární ředitel společnosti

 

Mail Step a.s.

Do Čertous 2760/10

Praha 9 – Horní Počernice PSČ 193 00